Walter Löthman


- Psykolog, psykoterapeut
- Organisationsutveckling
- Ledarutbildning
- Enskilda samtal
- Coaching
- Samtalsmetodik
- Kris- och konflikthantering
- Skräddarsydd utbildning


Arbetsmetoder

Jag utgår ifrån ett systemiskt, lösningsfokuserat, narrativt och socialkonstruktionistiskt förhållningssätt.
Detta innebär bl a. att söka efter möjligheter snarare än begränsningar, söka efter styrkor snarare än brister, vad vi väljer att fokusera på.
Språkets betydelse, vi finns i språket och betydelsen av detta , den hermeuneftiska cirkeln – förförståelse – förståelse, vi visar olika sidor i olika sammanhang istället för att vi är eller betraktas vara utifrån vissa egenskaper eller personligheter, vi utvecklas oftast tillsammans i relation, möjligheten ligger i framtiden, vem äger problemet, objekt/subjekt, vem styr ”husbonden” – problemet eller ”husbonden” – hur man återtar styrförmågan, att vi i samtalet konstruerar vår verklighet.

Att vi påverkar och påverkas i ett ömsesidigt samspel, att vi blir kompetenta tillsammans.
Att det finns mer än en sanning, att känslor uppstår i relation, att oliktänkande är en tillgång.
Allas lika värde, vikten av att allas röster kommer till tals, hur vi beskriver tillvaron och skapar den.
Problem uppstår i relation, lösningar tillkommer i relation.
Att titta både på helheten och delarna, nyfikenhet, självreflektion, hur vi försvårar eller underlättar för varandra, respektfullhet och ödmjukhet för varandras olika förklaringar.
Att vi är öppna för mångfalden, tillåt att bejaka komplexiteten, att vi inte kan förstå allt, att vi är olika i olika sammanhang och betydelsen av detta, att mänskligt samspel bygger på ett relationistiskt perspektiv.

Arbetsmetoderna för detta synsätt blir bl a att arbeta med självreflektion, reflekterande processer, reflekterande team, uppmuntrande undersökning, att söka efter det som fungerar.
Värderingsövningar, dialogskapande processer, teoretiska förklaringsmodeller, jämförelser mellan olika teoretiska förklaringsmodeller, stöd i att prova nya förhållningssätt, cirkulär intervjumetodik, motiverande samtal, grupprocesser.
Jag arbetar även med metoderna FIRO-B, Förändringens fyra rum och MBTI – Myers-Briggs Type Indicator.
Jag skräddarsyr utbildningar men det finns också färdiga utbildningsmoduler.
Kontakta mig för vidare information.

Walter Löthman Organisations- och Psykologkonsult AB

Tfn:
021-35 43 92
070-424 62 18